почистване на производствени басейни от маслени утайки

почистване на басейн от маслени утайки

Почистване на производствени басейни от маслени утайки.

Производствените басейни са съоръжения за пречистване на оборотните води и отделяне на маслени и други наноси от водата. Периодично се налага почистване на самото съоръжение, което се състои от засмукване на отпадъка,транспортиране, депониране на опасния отпадък и измиване под високо налягане.

Почистване на резервоари от петролни продукти.

Почистване на каломаслоуловители на бензиностанции и автомивки.